در مسیر سلامتی با دوام 

با تمام توان همراهتان هستیم

در مسیر سلامتی با دوام 

با تمام توان همراهتان هستیم

در مسیر سلامتی با دوام 

با تمام توان همراهتان هستیم